19236
 

  Kovács Imre (1936–1996) szobrászművész, volt karcagi diák mondta az 1989-ben Róla készített portréfilm végén: „Az ember szeretne valami nyomot hagyni maga után”.

  Ebből a gondolatból nőtt ki az a törekvés, amely ezen weboldal létrehozásához vezetett. Nyomot hagyni magunk után, hogy az interneten rá lehessen keresni, meg lehessen nézni: mit is jelent karcagi diáknak lenni, mit jelent tagja lenni annak a közösségnek, amelynek mi is tagjai vagyunk. Keressük azt a szellemiséget, a nevelésnek azt a módját, amelyet mi és az „öregek” az általunk nagyra tartott NAGY TANÁR-egyéniségektől lestünk el. 

Iskolánk történetéből is tudjuk, hogy az alapítás 1676-ban történt. akkor még a debreceni Kollégium partikulája volt. A Refomátus Nagykun Reálgimnázium az 1840-es években szinte teljesen elvesztette iskolai jellegét.

  dr. Kiss Lajos [1933–2002] volt karcagi diák írása 2001-ből a Gimnáziumról:

 „A Kálvin utcai, 1820 körül épült épületben működött, amit külső képén ma is meglátunk. Nagy folyosója, széles boltívei méltóságot, megnyugtató biztonságot sugároznak. Az algimnáziumi idők 1894-ig tartanak, s ettől kezdve csupán elemi iskola. Puritán egyszerűségű falai között nagytudományú iskolamesterek, tanítók százai, sokezer növendéket neveltek református hitben és hazaszeretetben. Az iskola ma is virágzó életet él. Ma is naponkénti messze csengő harangszóval hívogatja a kis legénykéket – számolni, írni, olvasni és imádkozni. S a nyüzsgő gyermekhad nem fogy ki soha, míg magyar történelmet írnak, míg kálvinista hittel zendül zsoltár ezen a földön.” 

 A gimnázium 1854-ben négyévfolyamú népiskolává alakult, 1856-tól négyosztályú algimnázium. 1894-től fokozatosan főgimnáziummá fejlődött. Ekkor épült fel (a millenniumi készülődés jegyében) a gimnáziumnak ma is otthont adó impozáns épület. Az első érettségi vizsga 1908-ban folyt le.

  A Wikipédiában olvasható, hogy a Debreceni Kollégiumnak a 18. század folyamán negyven megyében összesen 584 partikulája volt. Ez a szám mutatja, hogy a Debreceni Kollégium körül valóban egy kiterjedt iskolahálózat működött. 1823-ban például a Debreceni Kollégium az alábbi települések református iskoláiba rendelt ki új rektort vagy préceptort: Asszonyvására, Balmazújváros, Báránd, Berettyóújfalu, Beregböszörmény, Békés, Bihar, Derecske, Dévaványa, Érmihályfalva, Földes, Füzesgyarmat, Gyoma, Hadház, Hajdúböszörmény, Hódmezővásárhely, Kaba, Karcag, Kismarja, Kisújszállás, Köröstarcsa, Kunhegyes, Madaras, Makó, Margita, Mezőkeresztes, Mezőtúr, Nádudvar, Nagykálló, Nánás, Ottomány, Püspöki, Püspökladány, Szalacs, Szalonta, Szentes, Szentmihály, Szeghalom, Szoboszló, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve, Udvari, Vésztő.

 A "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE MULTJA ÉS JELENE (1935)" könyvben olvasható: A főgimnázium első igazgatója Horváth Ferenc volt. Fenntartója a Karcagi ref. egyház felügyelő testülete és a magyarországi ref. egyház Egyetemes konventje. Jelenlegi igazgató dr. Gaál László, helyettese dr. Kónya Sándor, rendes tanárok: Szeőke Kálmán, Papp Imre, Nagy Kálmán, Tőkés Sándor, Schwirián László, Kresznerics Gyula, Szabó Jenő, Szász Béla, dr. Csinády Gerő, Bráda Lajos, Csikós Imre, h. tanár: Tóth Kálmán vallástanár, hitoktatók: Lóczy Károly rk. lelkész, Schück Mór kerületi főrabbi. Az 1933/34 tanév végén 169 rendes és 60 magántanulója volt.

 Szász Béla Tanár úrtól tudjuk, hogy a gimnázium törtéletét 1930-ban Soós Adorján írta le, de a Tanár urat is foglalkoztatta ez a gondolat.

  A közelmúltról a Gimnázium honlapján lehet olvasni. 


 A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hosszú hagyományokkal büszkélkedhet. Dr. Kiss Mihály orvos (1893–1977) 1928-ban kezdeményezte a „Karcagi Öreg Diákok Szövetségének”  megalakítását. 1928. július 1-én alakult meg a szövetség, amelynek Ő volt az első főtitkára, egyik elnöke pedig a katolikus dr. Kele István apát-plébános.  Sajnos, erről a „jogelődünkről” nem sok írásos nyomot találtunk.

 

 A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre (ezzel a névvel, és jóval később) alakult újra. Talán legegyszerűbb a Dr. Rácz Ferenc alapító elnökünk megfogalmazását idézni: "Az egykori Karcagi Református Nagykun Reálgimnázium egykori növendékei célul tűzték ki, hogy a múló évek sodrában szétváló életutak ellenére - az Alma Mater szellemiségétől áthatva - kapcsolatban maradnak egymással.

 

Ennek érdekében:

világnézetüktől függetlenül,

vallási meggyőződésükön felülemelkedve,

a közéletben betöltött rangjuk és vagyoni helyzetük mellőzésével

 ápolják  baráti kapcsolatukat az iskolatársakkal, osztálytársakkal. Az életre felkészítő Iskola mindenkori Vezetésével, támogatják a tanuló ifjúságot abban, hogy ápolják a Kunság hagyományait, és gondozzák elhunyt tanáraik sírjait."

 

Hogy mindez megvalósulhasson, 1973-ban megalakult a K.Ö.B.K. 1991-ben ugyancsak dr. Rácz Ferenc elnökünk  szerkesztette meg az Alapító Okiratot, és állította össze a Szervezeti Szabályzatot. A Fővárosi Bíróság Cégbíróságához benyújtott iratokat elfogadták és 1992. március 11-én kelt végzéssel a K.Ö.B.K.-t társadalmi szervezetként nyilvántartásba vették. (A K.Ö.B.K. jelenlegi Alapszabályát itt lehet elolvasni). 2017-től civil társaság szervezeti formában működünk.

 

 A K.Ö.B.K. vezetői:

Alapításkor: dr. Rácz Ferenc elnök, Szilágyi Gyula pénztáros, Farkas László titkár, Mallár Iván szervező.

Ezt követte: Kerényi Imre elnök, Szilágyi Gyula pénztáros, Farkas László titkár, Mallár Iván szervező.

Utóbb: dr. Juhász József elnök, Molnár Imre pénztáros, Farkas László titkár, Szőllősi János szervező.

1999-2009: Szőllősi János elnök, Vadász István pénztáros, Farkas László titkár.

2009-2014: Mikus István elnök, Király Csaba pénztáros, Bihari László titkár.

2015-től: Vadai Mihály Zsolt elnök, Király Csaba pénztáros, titkár helyett egyelőre egy 10 tagú Intéző Bizottság, 2017-től elnökhelyettes és Választmány működik (nevek a KAPCSOLAT menüpontban).

 

  A "találka helyek" a következők voltak:

  •  1973- MÁV Sport Klub
  •  1980- Örökzöld étterem
  •  1980- New York palota
  •  1982- Hazafias Népfront, Andrássy út 124.
  •  1990- Márka étterem
  •  1995- Pince csárda
  •  1998- Bohém tanya
  •  2000- Építész pince

Az összejöveteleket az iskolai évhez igazítva rendezzük októbertől júniusig (lásd a HÍREK menüpontban). Ide várunk szeretettel minden Öregdiákot és minden érdeklődőt.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.